Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 VIVIR wonen: VIVIR wonen, statutair gevestigd in Gorinchem
1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die VIVIR WONEN een opdracht verstrekt tot het begeleiden, in de ruimste zin, bij het zoeken naar woonruimte of bedrijfsruimte.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1 De overeenkomst komt tot stand door de ondertekening van de overeenkomst door VIVIR WONEN en opdrachtgever.
2.2 Alvorens een overeenkomst tot stand komt, is opdrachtgever verplicht een geldig identiteitsdocument aan VIVIR WONEN te overleggen.
2.3 Alle door VIVIR WONEN gedane aanbiedingen van woonruimte c.q. bedrijfsruimte, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.
2.4 Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor woonruimte, waarvoor een woonvergunning vereist is, komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van opdrachtgever zelf.

Artikel 3 Kosten van inschrijving
3.1 Opdrachtgever is aan VIVIR WONEN inschrijfgeld verschuldigd van € 25,00 inclusief 21% BTW.
3.2 Opdrachtgever dient dit bedrag gelijktijdig met het ondertekenen/ digitaal accepteren van deze overeenkomst aan VIVIR WONEN te voldoen.
3.3 De inschrijving is één jaar geldig en het inschrijfgeld wordt niet aan opdrachtgever gerestitueerd.
3.4 Alle kosten die door VIVIR WONEN worden gemaakt met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van VIVIR WONEN. Indien in de maandhuur servicekosten en/of gas- en elektrakosten zijn inbegrepen, wordt de courtage hierover doorberekend.

Artikel 4 Werkzaamheden
4.1 De aanvang van de werkzaamheden door de VIVIR WONEN geschiedt na betaling van het inschrijfgeld.
4.2 De werkzaamheden, die door VIVIR WONEN zullen worden verricht, houden het bezichtigen en het adviseren op het gebied van huur en verhuur in.
4.3 VIVIR WONEN kan namens een verhuurder het beheer voeren van het te verhuren object. In deze situatie zijn de kosten ook van toepassing omdat deze berekend worden voor de zoekwerkzaamheden voor de kandidaat.

Artikel 5 Betaling
5.1 Indien uit de diensten van VIVIR WONEN voor de opdrachtgever een huurovereenkomst voortvloeit, is opdrachtgever aan VIVIR WONEN op of uiterlijk één dag na acceptatie van de woonruimte kosten verschuldigd, die binnen 24 uur na acceptatie aan VIVIR WONEN zijn te voldoen. Indien in de maandhuur servicekosten en/of gas- en elektrakosten zijn inbegrepen, worden de kosten hierover doorberekend.

1) Voor zelfstandige woonruimte, dat wil zeggen men heeft beschikking over een eigen keuken, douche en toilet, 1 maand huur (het maandelijks te betalen bedrag aan de verhuurder) excl. 21% BTW.
2) Voor onzelfstandige woonruimte, dat wil zeggen men deelt keuken, douche en toilet met andere bewoners van het pand, 1 maand huur (het maandelijks te betalen bedrag aan de verhuurder) excl. 21% BTW.
3) Voor een kamer met eigen keuken 1 maand huur (het maandelijks te betalen bedrag aan de verhuurder) excl. 21% BTW.

5.2 Indien uit de diensten van VIVIR WONEN voor opdrachtgever een koopovereenkomst voortvloeit, is opdrachtgever een courtage verschuldigd, waarbij de algemene voorwaarden van VIVIR WONEN worden gehanteerd.
5.3 De in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde kosten zijn éénmalig aan VIVIR WONEN verschuldigd en dienen bij ondertekening van de huurovereenkomst, op of uiterlijk 1 dag na acceptatie van de woonruimte, aan VIVIR WONEN te worden voldaan.
5.4 Eventuele gerechtelijke kosten of buitenrechtelijke kosten zullen bij uitblijven van betaling voor rekening van debiteur komen.
5.5 U kunt de woonruimte pas betrekken als u aan VIVIR WONEN de kosten heeft betaald.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 VIVIR WONEN is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder, na ondertekening van het contract, zijn verplichtingen als verhuurder nakomt. Opdrachtgever dient zich steeds rechtstreeks tot verhuurder te wenden.

 

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen